Bekijk hier onze privacyverklaring:

Over ons

Levent Group B.V. richt zich op verschillende disciplines in het security vak: screenonderzoeken, rechercheonderzoeken en Security Risk Management. Levent Group B.V. heeft een vergunning als particulier onderzoeksbureau (POB vergunningsnummer: 1041). Levent Group B.V. handelt ook onder de namen Levent Bedrijfsrecherche en Screenen.com.

U kunt ons bereiken via info@leventgroup.nl (algemene vragen), privacy@leventgroup.nl en 088-987 60 00.

Levent Group B.V. respecteert uw privacy en zal uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. In het kader van onze recherchewerkzaamheden zijn wij verplicht tot naleving van de (privacy)gedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus die in februari 2022 door het Ministerie van Veiligheid en Justitie algemeen bindend is verklaard. Ook zijn wij gehouden aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

 

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten, sollicitanten, medewerkers, screeningkandidaten en onderzochte personen) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

  • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en de informatie aan te passen. Het plaatsen van cookies kunt u – als u daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren.
  • Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website, slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij uw informatie na 2 jaar.
  • Als u klant wordt bij ons, breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten worden 2 jaar na afloop van de overeenkomst verwijderd. Bepaalde gegevens worden langer bewaard, voor juridische, administratieve en fiscale verplichtingen.
  • Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Als u niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar).
  • Als u als medewerker bij ons in dienst treedt, dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 5 jaar na uw uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.
  • Als u door uw (toekomstig) werkgever of opdrachtgever bent aangemeld voor een screening, dan verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van uw werkgever of opdrachtgever. Levent Group B.V. treedt op als uitvoerende partij (verwerker) en houdt zich aan de afspraken die uw werkgever of opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) met ons heeft gemaakt.
  • Als u een onderzochte persoon bent in het kader van een rechercheonderzoek, dan kunnen wij uiteenlopende informatie verzamelen en verwerken. Wij houden ons daarbij aan de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de  (privacy)gedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus.

Gebruik van cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door uw webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst en in het algemeen voor diverse doeleinden kan worden gebruikt.

Enkele van deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze Website. Met deze gegevens kan Levent Group B.V. de Website verder ontwikkelen, verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruikers. Ook worden de cookies gebruikt om instellingen te onthouden.

Er zijn twee soorten cookies, die Levent Group voor verschillende redenen gebruikt:

  • Technisch noodzakelijke of functionele cookies: deze zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze Website. Deze cookies worden gebruikt om onze Website beter af te stemmen op het gebruik en voorkeuren van bezoekers van onze website. Hierdoor wordt het gebruikersgemak van de Website verhoogd.
  • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden en voor het analyseren van trends bij het gebruik van onze Website.

De Website plaatst geen tracking cookies. U kunt ervoor kiezen om geen cookies op uw computer toe te staan. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar dit kan anders ingesteld worden door de browserinstellingen aan te passen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de browser die u gebruikt.

 

Beveiliging van uw gegevens

Levent Group B.V. neemt bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als wij bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik maken van een derde partij, dan zorgen wij ervoor dat deze partij technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen op minimaal hetzelfde hoge niveau. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zien van misbruik of een andere ongewenste situatie, neem dan contact op met privacy@leventgroup.nl of meld uw bevinding via https://leventbedrijfsrecherche.nl/responsible-disclosure. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken en eventueel correctie en/of verwijdering daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wilt maken of vragen hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen via privacy@leventgroup.nl.

 

Wijzigingen

Tot slot wijzen wij u erop dat wij wijzigingen kunnen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.